Zarząd Główny - Władze Towarzystwa

PROTOKÓŁ

z Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych,

w dniu 28.10.2011

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych odbył się w Sali Zodiakalnej Collegium Medicum UJ w Krakowie, ul. św. Anny 12. Delegaci reprezentujący Oddziały otrzymali w statutowym terminie zawiadomienia o miejscu i terminie Zjazdu wraz z jego programem, który przewidywał:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu
 3. Uchwalenie regulaminu Walnego Zjazdu
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 5. Sprawozdanie Zarządu Głównego
 6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Zgłaszanie kandydatur do Władz Towarzystwa

10. Wybory

Wykłady:

Choroby alergiczne dzieci i młodzieży szkolnej w świetle badań w ramach programu promocji zdrowia UM Krakowa w latach 2007-2009 - dr med. E. Czarnobilska - 10 minut

Nowoczesny model organizacji lecznictwa alergologicznego - Prof. K. Obtułowicz -10 minut

11. Dyskusja i wolne wnioski

12. Ogłoszenie wyników wyborów

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał

14. Ukonstytuowanie się Władz Towarzystwa [Zarządu Głównego, Głównej Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego]

Przebieg Zjazdu

Ad. 1 i 2.

Walny Zjazd otworzyła Prezes Zarządu Głównego PTZCA Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz przedstawiając:

 • propozycję objęcia funkcji Przewodniczącej Zjazdu przez Panią Marię Lewicką-Jagodzińską
 • propozycję objęcia funkcji Protokolanta Zjazdu przez Panią Dorotę Myszkowską

Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie

Ad. 3.

Przewodnicząca Zjazdu Pani Maria Lewicka-Jagodzińska zaproponowała prowadzenie obrad zgodnie z Regulaminem Zjazdu uchwalonym podczas poprzedniego Walnego Zjazdu w dniu 7.11.2007.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie

Ad. 4.

Przewodnicząca Zjazdu Pani Maria Lewicka-Jagodzińska zaproponowała przekształcenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w Komisję Skrutacyjną, w skład której powołano Panie Annę Król i Barbarę Puzio. Wybrano także Komisję Wnioskową w składzie: Pani dr Ewa Czarnobilska i Pani dr Krystyna Targosz.

Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie

Ad. 5.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego za okres 8.11.2007- 28.10.2011 przedstawiła Pani prof. Krystyna Obtułowicz. Sprawozdanie pisemne stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Sprawozdanie zawierało trzy wnioski: o powołanie grupy doradców przy ZG, o powołanie Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG oraz o rozwiązanie problemów oddziałów nieposiadających osobowości prawnej.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani dr Krystyna Targosz.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawiła Pani Prof. Grażyna Bochenek stwierdzając, że podczas mijającej kadencji nie wniesiono żadnych spraw spornych do Sądu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Ad. 8.

Przewodnicząca Zjazdu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami i zaproponowała głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz.

Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 9.

Wobec obecności 13 delegatów podpisanych na liście obecności i 4 osób zgłaszających pisemne upoważnienia do głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, zgodnie z § 24 Statutu ważność Walnego Zjazdu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Władz Towarzystwa wpisując nazwiska na tablicy. Jako kandydatów zgłoszono:

Do Zarządu Głównego (12 osób): Zygmunta Nowackiego, Marie Jagodzińską, Katarzynę Dechnik, Danutę Czekaj, Dorotę Myszkowską, Kazimierza Kolandra, Jarosława Małolepszego, Ewę Czarnobilską, Małgorzatę Farnik, Krystynę Targosz, Zofię Wróbel, Stanisławę Bazan-Socha.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby): Elżbietę Kielichowską, Grzegorza Porębskiego, Stanisławę Numryk.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego (3 osoby do I instancji, 3 osoby do II instancji): Mariana Sudę, Grażynę Bochenek, Botwida Chmarzyńskiego, Romana Rulewskiego, Antoninę Mazurkiewicz, Gizelę Grabowską.

Ad. 10.

Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i przystąpiła do ich zliczania.

W trakcie obliczania głosów uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów przewidzianych programem.

Ad. 11.

Pan Tomasz Wędrychowski podsumował swoje zaangażowanie w działalność Towarzystwa, wskazał na rodzaje aktywności podjęte w ramach działalności Oddziału Krakowskiego, w tym w organizację Dni Alergii i Szkoły Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne.

Podczas dyskusji wysunięto cztery wnioski: o dokonaniu zmian w Statucie Towarzystwa dotyczących zapisu §9 i §35, o powołanie grupy doradców przy ZG, o powołanie Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG oraz o rozwiązanie problemów oddziałów nie posiadających osobowości prawnej.

Poszczególne wnioski omawiano zostały pozytywnie przyjęte przez uczestników i jednogłośnie zaakceptowane.

Ad. 12.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy kandydaci uzyskali stosowną liczbę głosów i zostali wybrani do władz Towarzystwa. W załączeniu Protokół Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 13.

Komisja Wnioskowa skierowała cztery wnioski zaakceptowane przez uczestników do podjęcia stosownych uchwał:

Podjęto UCHWAŁĘ nr 2/ 2011 dotycząca zmian w Statucie, a w szczególności zmiany dotyczą:

§9 – poprzednie brzmienie:

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji

zdrowia, a w szczególności:

 1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy lecznictwa w zakresie chorób

alergicznych,

 1. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych,
 2. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej,
 4. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i

stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,

 1. prowadzenie działalności charytatywnej,
 2. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,
 3. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in.

poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

Obecnie:

1.Towarzystwo będące organizacją działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

 1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy lecznictwa w zakresie chorób alergicznych,
 2. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych,
 3. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,
 6. prowadzenie działalności charytatywnej,
 7. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,
 8. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in. poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

§ 35:

Poprzednie brzmienie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 8 - 12 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Obecnie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 - 6 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Podjęto UCHWAŁĘ nr 3/2011 dotycząca powołania grupy doradców przy ZG.

Podjęto UCHWAŁĘ nr 4/2011 dotycząca powołania Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG.

Podjęto UCHWAŁĘ nr 5/2011 dotycząca przekształcenia oddziałów nie posiadających osobowości prawnej w Koła Towarzystwa.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej stanowi załącznik do Protokołu.

Ad. 14.

Ustalono, że Władze Zarządu Głównego zostaną ukonstytuowane podczas odrębnego spotkania w dniu 9.11.2011. Natomiast Władze Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji ukonstytuowały się w sposób następujący:

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Elżbieta Kielichowska

Członkowie: Grzegorz Porębski, Stanisława Numryk

Główny Sąd Koleżeński

I Instancja

Przewodniczący: Grażyna Bochenek

Członkowie: Marian Suda, Botwid Chmarzyński

II Instancja

Przewodniczący: Roman Rulewski

Członkowie: Antonina Mazurkiewicz, Gizela Grabowska

Po zakończeniu konstytuowania się władz wystąpił Pan dr Piotr Dąbrowiecki, Prezes Federacji Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc, który omówił cele i zasady działania Federacji oraz zgłosił chęć współdziałania z PTZCA na rzecz inicjatyw dl dobra chorych.

Przewodnicząca Zjazdu zakończyła obrady.

Sekretarz Przewodnicząca

Dr Dorota Myszkowska Mgr Maria Lewicka-Jagodzińska

UCHWAŁY podjęte podczas Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, w dniu 28.10.2011

UCHWAŁA nr 2/ 2011

Uchwała dotyczy zmian w Statucie, a w szczególności:

§9 – poprzednie brzmienie:

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji

zdrowia, a w szczególności:

a. podejmowanie działań zmierzających do poprawy lecznictwa w zakresie chorób

alergicznych,

b. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych,

c. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,

d. prowadzenie działalności wydawniczej,

e. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,

f. prowadzenie działalności charytatywnej,

g. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,

h. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in. poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

Obecnie:

1.Towarzystwo będące organizacją działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

1.Towarzystwo będące organizacją działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

a. podejmowanie działań zmierzających do poprawy lecznictwa w zakresie chorób alergicznych,

b. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych,

c. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,

d. prowadzenie działalności wydawniczej,

e. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,

f. prowadzenie działalności charytatywnej,

g. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,

h. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in. poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

§ 35:

Poprzednie brzmienie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 8 - 12 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Obecnie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 - 6 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

UCHWAŁA nr 3/2011

Uchwała dotyczy powołania grupy doradców przy ZG.

UCHWAŁA nr 4/2011

Uchwała dotyczy powołania Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG.

UCHWAŁA nr 5/2011

Uchwała dotyczy przekształcenia oddziałów nie posiadających osobowości prawnej w Koła Towarzystwa.

Sekretarz Przewodnicząca

Dr Dorota Myszkowska Mgr Maria Lewicka-Jagodzińska